РЕЗЕРВАЦИЯ
20
май, 2024
21
май, 2024
1
Гости (над 3г.)
0
Деца (под 3г.)

Общи условия

Общи условия за посещение на туристи/краткосрочни наематели на къща с апартаменти за гости The House”, гр. Велинград:

I. Настаняване.

„Апартаменти за гости – The House”, гр. Велинград, е туристически обект по смисъла на чл. 123, ал. (2) от Закона за туризма /ЗТ/, място за настаняване клас “Б”, с удостоверение за регистрация №B4-027-15E-A0

“The House” е сграда с ниска етажност, която разполага с максимум 9  апартамента за настаняване. Гостите ползват общи части, включващи стълбища, коридори, помещение с кухня и камина, барбекю, както и дворно пространство със зелени площи и място за паркиране.

Обектът се стопанисва от фирма УНУС ТУР ООД – гр.Велинград.

Настаняването се извършва при следните условия:

– предварително направена резервация от Ваша страна;
– без предварителна резервация, на място при наличие на свободни места за настаняване в туристическия обект.

Настаняването и освобождаването в „Апартаменти за гости – The House”, гр. Велинград се извършват в следния часови интервал:

– настаняване в апартаментите след 15:00 часа;
– освобождаване в апартаментите до 11:00 часа;

При настаняване от всички наши гости се изисква документ за самоличност (лична карта); (паспорт) и други, съобразно изискванията на Закона за туризма /ЗТ/, чл. 116, (1) Лицата, извършващи хотелиерство, водят регистър за настанените туристи със съдържание на данните, утвърдени от министъра на туризма, при реда и условията на Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/. При отказ от Ваша страна за вписване на задължителните лични данни, няма да Ви се предостави съответната услуга за настаняване.

II.Вътрешен ред при използването на материално-техническата база в туристическия обект:

Гостите/наемателите се задължават да ползуват и пазят имота с грижата на добър стопанин и спазват добрите нрави при ползването му, както и да се грижат за имуществото и обзавеждането му, предпазвайки го от увреждане;

„Апартаменти за гости – The House”, гр. Велинград “, разполага с четири обособени мяста за престой и паркиране на автомобили, които се намира в двора на туристическия обект. Ако броят на автомобилите превишава местата за паркиране, паркирането следва да бъде осъществявано, като бъдат ползувани местата по прилежашите улици около сградата, при спазване на изискванията на ЗДП и ПП към него, както и на указанията на домакина. По никакъв начин не се въпрепятства достъпа до съседни имоти, както и не се затруднява движението по улиците!

Не се допускат паркирането и престоят на каравани, кемпери и други пътни превозни средства на територията на туристическия обект без разрешение от собственика или от упълномощеното от него лице, което осъществява настаняването.

На територията на туристическия обект  не се допускат домашни любимци;

Употребата на тютюневи изделия и други в „Апартаменти за гости – The House” е абсолютно забранена в дневните спалните, баните и коридорите, мястото за празненства и всички закрити общи части и други помещения. Допустима е единствено и само по терасите и в двора на туристическия обект;

Изхвърлянето на всички отпадъчни материали се извършва в определените за целта места;

Клиентите се задължават да се държат по начин, който да не пречи на други клиенти или да уронва престижа и доброто име на обекта.

Незаконни или неморални дейности, като хазарт, проституция, употреба на наркотици, притежание или употреба на пиротехнически средства или опасни вещества и товари, притежание или употреба на огнестрелни и други оръжия – са абсолютно забранени!

При нарушаване на обществения ред (силен шум след 22 часа и други) и подаден сигнал към служители на РУ – Велинград, гостите на „Апартаменти за гости – The House”, поемат цялата отговорност по разрешаване на казуса.  Ако  органите на реда наложат санкции, глоби, актове и други наказания, предвидени от българското законодателство, те се покриват изцяло от гостите,  отговорни за установените нарушения. Уведомяваме Ви, че съгласно действащото българско законодателство, Законът за административните нарушения и наказания/ЗАНН/, чл.24, ал.1,  административнонаказателната отговорност е лична!

Забранено е разместването на предмети и вещи от определените за целта им места.

Забранено е изнасянето на предмети, посуда и др. извън границите на имота.

При използването на санитарно-хигиенните възли в общите и индивидуални помещения на територията на туристическия обект, трябва да се спазват всички изисквания за използване им, както и да не се изхвърлят отпадъци и не разградими предмети в тоалетните чинии.

При използването на отоплителните съоръжения през зимния сезон и охладителните през летния, да се спазват изискванията за тяхната употреба.

Всички клиенти са длъжни да опазват собствеността си. Собствениците на туристическия обект  не носят отговорност за загубени или откраднати вещи по време на престоя Ви. Гостите отговарят за това – обектът да бъде заключен по време на престоя им. Туристическият обект се намира под 24 часово видео наблюдение.

Всички лица , настанени в туристическия обект, са длъжни да опазват материално-техническата база, да не предизвикват умишлено вреди, или такива настъпили по непредпазливост от тяхна страна, да използват всички технически съоръжения само и единствено според тяхното предназначение. При напускане на обекта клиентите са длъжни да го оставят в състоянието, в което са го заварили при настаняването им. За всички нанесени материални вреди, действия или бездействия, които водят до унищожаването на вещи и други на територията на туристическия обект, клиентите носят цялата отговорност, като заплащат стойността на увредените или унищожени материално-технически съоръжения в троен размер. Тези от тях, които подлежат на ремонт, същият се осъществява за сметка на клиентите. При отказ от заплащане от страна на лицата, които са нанесли щети върху материално-техническата база на територията на туристическия обект, ще бъде потърсена отговорност по реда и условията на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/;

III. Клиенти на туристическия обект:

Броят на настанените лица в обекта (възрастни и деца) по време на престоя им в „Апартаменти за гости – The House”, гр. Велинград,  не трябва да надвишава броя на спалните места, посочени в потвърждението за резервация.

Ако, броят на посетителите надхвърля посочените изисквания и/или заявения брой в резервацията, същата ще бъде анулирана, като гостите дължат обезщетение на собствениците на туристическия обект или на упълномощеното от тях лице, което осъществява настаняването, в размер на 20% от общата сумата за направената резервация.

Собственикът на сграда с „Апартаменти за гости – The House”, гр. Велинград, не носи отговорност за произшествия с децата на гостите, настъпили в рамките на туристическия обект и извън него. Доброто здраве и състояние на децата са отговорност на техните родители.

Собственикът на туристическия обект си запазва правото да има и други гости и/или клиенти, пребиваващи в „Апартаменти за гости – The House”, гр. Велинград , освен ако целият туристически обект не е резервиран от една група клиенти (физически или юридически лица).

Гостите на територията на туристическия обект, запазват всички свои законни права, в качеството си на потребители, които имат съгласно действащото законодателство по Закона за туризма, Закона за защита на потребителите и други.

Храна и консумация:

Клиенти на туристическия обект имат право на консумация на собствена храна и напитки, които могат да внасят в общите и индивидуални помещения.

Туристическия обект разполага с кухненски и помощни помещения, които са на разположение на нашите клиенти, същите могат да бъдат използвани свободно, при спазване на всички изисквания за безопасност.

При желание от страна на нашите клиенти при организирани или групови мероприятия, може да се приготвят храна и напитки със съдействието на служители на „Апартаменти за гости – The House”, гр. Велинград

Всичко допълнително, като консумация на храна и напитки, както и предлагане на допълнителни услуги извън тези регламентирани в предварителната цена за брой нощувка или ценови пакет, се заплащат отделно от клиентите на място или по банков път преди и по време на тяхното посещение в туристическия обект.

Плащане:

Сумата за престоя и предплащането за нощувките в „Апартаменти за гости – The House”, гр. Велинград, съгласно направената резервация, се заплаща предварително в рамките на 24 часа (един ден) след направената резервация.

Клиентите дължат 50% или 100% от стойността за направената от тях резервация, предварително.

Сумата при предварителна резервация се заплаща по банков път, а именно:

IBANBG34UNCR70001524403443,  Валута: BGN,   Получател: УНУС ТУР ООД;

или при посещение без предварителна резервация на място на собствениците на туристическия обект или на упълномощено от тях лице, което осъществява настаняването в обектите.

Право на достъп:

„Апартаменти за гости – The House”, гр. Велинград и цялата прилежаща собственост са на разположение за пълноценно ползване от гостите, по време на наемния период. Ползването на общото помещение с маси се договаря и заплаща допълнително. Собственикът, представител на собственика, други служители и/или изпълнители в туристическия обект имат право на безпрепятствен достъп по всяко време до собствеността и нейните съоръжения – за поддръжка на дома, градината, комуналните услуги и други допълнителни услуги, поискани от гостите.

IV. Жалби на клиентите:

Предприемаме всички възможни мерки, за да осигурим на нашите гости приятен и безпроблемен престой. За всякакви проблеми по време на наемния период е необходимо гостите да уведомят собственика или представител на собственика, които веднага ще се постараят да отстранят проблема. Условие за удовлетворяване жалбата на гостите е за нея да бъде съобщено своевременно и докато гостите са на място. В случай, че няма постъпили оплаквания по време на наемния период и престоя на гостите в туристическия обект, приемаме, че гостите са удовлетворени от престоя си и поради това не са подали оплаквания и жалби към собственика на обекта.

VI . Приемане на общите условия:

С потвърждаването на резервацията ВСИЧКИ клиентите заявяват, че са прочели, разбрали и приели настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и правила за ползването на „Апартаменти за гости – The House”, гр. Велинград и са съгласни с тях!

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ  са неделима част от договора за наем.